คำแนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยสมาร์ทโฮม

action.devices.types.SECURITYSYSTEM - เปิดและปิดระบบรักษาความปลอดภัยได้ เซ็นเซอร์เหล่านี้อาจมีระดับการรักษาความปลอดภัยหลายระดับ (เช่น โหมดอยู่บ้านและไม่อยู่บ้าน) และสามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นเซอร์บางตัวได้ เช่น เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่

ประเภทนี้บ่งบอกว่าอุปกรณ์ได้รับไอคอนระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงคำพ้องและนามแฝงที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถของอุปกรณ์

โปรดดูเอกสารลักษณะที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดการติดตั้งใช้งาน เช่น แอตทริบิวต์และสถานะที่บริการควรรองรับ รวมถึงวิธีสร้างการตอบกลับ "EXECUTE" และ QUERY

ลักษณะที่จำเป็น

คุณต้องระบุลักษณะและคำสั่งเหล่านี้ หากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ หากอุปกรณ์ไม่รองรับลักษณะเหล่านี้ ให้ป้อนรหัสข้อผิดพลาดของ functionNotSupported ในคำตอบ QUERY หรือ EXECUTE ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น

ขอแนะนำให้ใช้ลักษณะเหล่านี้ หากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถผสมผสานอย่างอิสระจากลักษณะทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้เหมาะกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มากที่สุด

ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

 • เวลาในการตอบสนอง: ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 มิลลิวินาที
 • ความเสถียร: ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 97%

อุปกรณ์ตัวอย่าง: ระบบรักษาความปลอดภัยเรียบง่าย

ส่วนนี้ประกอบด้วยตัวอย่างเพย์โหลด Intent ที่แสดง "ระบบรักษาความปลอดภัย" ทั่วไปโดยอิงตามประเภทอุปกรณ์และลักษณะข้างต้น หากคุณเพิ่มหรือนำลักษณะในการติดตั้งใช้งานออก ให้แก้ไขคำตอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ตัวอย่างการตอบสนองการซิงค์

คำขอ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
การตอบกลับ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.SECURITYSYSTEM",
    "traits": [
     "action.devices.traits.StatusReport",
     "action.devices.traits.ArmDisarm"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple security system"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "availableArmLevels": {
      "levels": [
       {
        "level_name": "home_key",
        "level_values": [
         {
          "level_synonym": [
           "Home and Guarding",
           "level 1",
           "home",
           "SL1"
          ],
          "lang": "en"
         }
        ]
       },
       {
        "level_name": "away_key",
        "level_values": [
         {
          "level_synonym": [
           "Away and Guarding",
           "level 2",
           "away",
           "SL2"
          ],
          "lang": "en"
         }
        ]
       }
      ],
      "ordered": true
     }
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

ตัวอย่างคำตอบ QUERY

คำขอ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
การตอบกลับ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "isArmed": true,
    "currentArmLevel": "home_key",
    "currentStatusReport": [
     {
      "blocking": false,
      "deviceTarget": "123",
      "priority": 0,
      "statusCode": "lowBattery"
     }
    ]
   }
  }
 }
}

ตัวอย่างคำสั่ง EXECUTE

ArmDisarm

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์คำสั่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิง action.devices.traits.ArmDisarm

คำขอ
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.ArmDisarm",
        "params": {
         "arm": true,
         "armLevel": "away_key"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
การตอบกลับ
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "isArmed": true,
     "currentArmLevel": "away_key"
    }
   }
  ]
 }
}

ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์

ดูรายการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นทั้งหมด

รายงานข้อยกเว้นในการใช้งาน

เมื่อพยายามปิดระบบหรือปิดระบบ คุณจะให้บริบทเพิ่มเติมได้ผ่านรหัสข้อยกเว้นที่รายงานผ่านลักษณะ StatusReport โดยอาจรายงานข้อยกเว้นว่าเป็นการบล็อกหรือไม่ได้บล็อก

 • ข้อยกเว้นที่ไม่บล็อกซึ่งรายงานโดยมีสถานะ "สำเร็จ" ระบุว่าข้อยกเว้นไม่ได้ป้องกันการเปิดหรือปิดระบบ
 • ข้อยกเว้นการบล็อกที่รายงานที่มีสถานะ "EXCEPTIONS" บ่งชี้ว่าการปิดระบบหรือการปิดระบบหยุดลงเนื่องจากข้อยกเว้นเหล่านี้

รหัสข้อยกเว้นที่มักเชื่อมโยงกับระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่

 • doorOpen: ประตูเปิดอยู่
 • windowOpen: หน้าต่างเปิดอยู่
 • isOpen: เซ็นเซอร์ตรวจพบว่ามีบางอย่างเปิดอยู่ (แต่ไม่รู้ว่าเป็นประตูหรือหน้าต่าง)

ตัวอย่าง: ข้อยกเว้นที่ไม่บล็อก

ตัวอย่างนี้แสดงข้อยกเว้นแบบไม่บล็อกซึ่งจะเปิดระบบรักษาความปลอดภัยแม้ว่าจะมีการรายงานหน้าต่างว่าเปิดอยู่

ผู้ใช้ ตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยเป็นระดับสูงแล้ว
Google Assistant โอเค หน้าต่างด้านหน้าเปิดอยู่ กำลังเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นการรักษาความปลอดภัยระดับสูง
คำขอ
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [{
     "devices": [{
      "id": "123"
     }],
     "execution": [{
      "command": "action.devices.commands.ArmDisarm",
      "params": {
       "arm": true,
       "armLevel": "L2"
      }
     }]
    }]
   }
  }]
 }
การตอบกลับ
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "payload": {
   "commands": [
    {
     "ids": [
      "123"
     ],
     "status": "SUCCESS",
     "states": {
      "online": true,
      "isArmed": true,
      "currentArmLevel": "L2",
      "currentStatusReport": [
       {
        "blocking": false,
        "priority": 0,
        "statusCode": "windowOpen",
        "deviceTarget": "sensor_id1"
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 }

ตัวอย่าง: ข้อยกเว้นในการบล็อก

ผู้ใช้ ตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยเป็นระดับสูงแล้ว
Google Assistant เกิดข้อผิดพลาดขณะควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย หน้าต่างด้านหน้าเปิดอยู่
คำขอ
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [{
     "devices": [{
      "id": "123"
     }],
     "execution": [{
      "command": "action.devices.commands.ArmDisarm",
      "params": {
       "arm": true,
       "armLevel": "L2"
      }
     }]
    }]
   }
  }]
 }
คำตอบที่ 2
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "payload": {
   "commands": [
    {
     "ids": [
      "123"
     ],
     "status": "EXCEPTIONS",
     "states": {
      "online": true,
      "isArmed": false,
      "currentArmLevel": "L2",
      "currentStatusReport": [
       {
        "blocking": true,
        "priority": 0,
        "statusCode": "windowOpen",
        "deviceTarget": "sensor_id1"
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 }

การเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย

หากขั้นตอนการเริ่มต้นอนุญาตให้ผู้ใช้ป้อน PIN ผ่านกล่องโต้ตอบการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย คุณต้องรับทราบว่าผู้ใช้ต้องการเปิดระบบต่อไปหรือไม่เมื่อมีข้อยกเว้นที่ใช้งานอยู่ (เช่น เมื่อหน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่)

สถานการณ์นี้อาจต้องมีทั้งการป้อน PIN หรือรหัสผ่าน ตามด้วยการตอบรับ

ตัวอย่าง: การยืนยันเพื่อรับทราบ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นผู้ใช้พยายามเปิดระบบรักษาความปลอดภัย แต่ตรวจพบประตูหน้าว่าเปิดอยู่ ผู้ใช้จะรับรู้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยควรเปิดอยู่แม้ว่าประตูหน้าจะเปิดอยู่

ผู้ใช้ เปิดระบบรักษาความปลอดภัย
Google Assistant ประตูหน้าเปิดอยู่ค่ะ คุณแน่ใจไหมว่าต้องการเปิดระบบรักษาความปลอดภัย
ผู้ใช้ ใช่
Google Assistant กำลังเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย

ในทางกลับกัน คุณควรตอบด้วยภารกิจackNeeded

คำขอ 1
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [{
     "devices": [{
      "id": "123"
     }],
     "execution": [{
      "command": "action.devices.commands.ArmDisarm",
      "params": {
       "arm": true
      }
     }]
    }]
   }
  }]
 }
คำตอบที่ 2
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "payload": {
   "commands": [
    {
     "ids": [
      "123"
     ],
     "status": "ERROR",
     "errorCode": "challengeNeeded",
     "challengeNeeded": {
      "type": "ackNeeded"
     },
     "states": {
      "isArmed": true,
      "currentArmLevel": "L2",
      "currentStatusReport": [
       {
        "blocking": false,
        "priority": 0,
        "statusCode": "doorOpen",
        "deviceTarget": "456"
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 }

คำขอที่ตามมาจาก Google ที่ส่งถึงคุณจะมีผลลัพธ์ ack รายการ

คำขอ 2
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [{
     "devices": [{
      "id": "123"
     }],
     "execution": [{
      "command": "action.devices.commands.ArmDisarm",
      "params": {
       "arm": true
      },
      "challenge": {
       "ack": true
      }
     }]
    }]
   }
  }]
 }
การตอบกลับ
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "payload": {
   "commands": [
    {
     "ids": [
      "123"
     ],
     "status": "SUCCESS",
     "states": {
      "isArmed": true
     }
    }
   ]
  }
 }

ตัวอย่าง: การยืนยัน PIN และการตอบรับ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้พยายามเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งต้องป้อน PIN ระบบจะตรวจพบว่าหน้าต่างด้านหน้าและด้านหลังเปิดอยู่และขอให้ผู้ใช้รับทราบว่าการเปิดระบบควรดำเนินการต่อ

ผู้ใช้ เปิดระบบให้อยู่ห่างๆ
Google Assistant PIN ของคุณคืออะไร
ผู้ใช้ 1234
Google Assistant ดูเหมือนว่าหน้าต่างด้านหน้าและหน้าต่างด้านหลังเปิดอยู่ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยต่อไป
ผู้ใช้ ใช่
Google Assistant กำลังเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเป็นไม่อยู่บ้าน

ในตอนแรก คุณควรตอบด้วยชาเลนจ์ pinNeeded มาตรฐาน

คำขอ 1
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "inputs": [{
  "intent": "action.devices.EXECUTE",
  "payload": {
   "commands": [{
    "devices": [{
     "id": "123"
    }],
    "execution": [{
     "command": "action.devices.commands.ArmDisarm",
     "params": {
      "arm": true
     }
    }]
   }]
  }
 }]
}
การตอบกลับ
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["456"],
   "status": "ERROR",
   "errorCode": "challengeNeeded",
   "challengeNeeded": {
    "type": "pinNeeded"
   }
  }]
 }
}

จากนั้น Google จะติดตามผลด้วยคำขอที่มี PIN ที่ให้ไว้ เพื่อให้รองรับการเลี้ยวที่ 2 คุณควรตอบกลับด้วยภารกิจ ackNeeded พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงระดับกลุ่มทดสอบและรายงานสถานะปัจจุบันที่มีข้อยกเว้นการบล็อก

คำขอ 2
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "inputs": [{
  "intent": "action.devices.EXECUTE",
  "payload": {
   "commands": [{
    "devices": [...],
    "execution": [{
     "command": "action.devices.commands.ArmDisarm",
     "params": {
      "arm": true,
      "armLevel": "away"
     },
     "challenge": {
      "pin": "1234"
     }
    }]
   }]
  }
 }]
}
การตอบกลับ
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["456"],
   "status": "ERROR",
   "states": {
    "targetArmLevel": "away",
    "currentStatusReport": [{
      "blocking": true,
      "priority": 1,
      "deviceTarget": "front_window_id",
      "statusCode": "deviceOpen"
     },
     {
      "blocking": true,
      "priority": 1,
      "deviceTarget": "back_window_id",
      "statusCode": "deviceOpen"
     }
    ]
   },
   "errorCode": "challengeNeeded",
   "challengeNeeded": {
    "type": "ackNeeded"
   }
  }]
 }
}

คำขอที่ Google ส่งถึงคุณหลังจากนั้นจะมีเฉพาะผลลัพธ์ ack เท่านั้น ไม่มี PIN ที่ให้ไว้ในครั้งแรก

คำขอ 3
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "inputs": [{
  "intent": "action.devices.EXECUTE",
  "payload": {
   "commands": [{
    "devices": [...],
    "execution": [{
     "command": "action.devices.commands.ArmDisarm",
     "params": {
      "arm": true,
      "armLevel": "away"
     },
     "challenge": {
      "ack": true
     }
    }]
   }]
  }
 }]
}
การตอบกลับ
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "isArmed": true
    }
   }
  ]
 }
}