راهنمای تخت خواب خانه هوشمند

action.devices.types.BED - تعامل با تخت ها ممکن است شامل تنظیم حالت های مختلف و تنظیم صحنه ها باشد.

این نوع نشان می دهد که دستگاه نماد Bed و برخی مترادف ها و مستعارهای مرتبط را دریافت می کند.

قابلیت های دستگاه

برای جزئیات پیاده‌سازی، مانند ویژگی‌ها و حالت‌هایی که سرویس شما باید از آنها پشتیبانی کند، و نحوه ایجاد پاسخ‌های EXECUTE و QUERY، به اسناد ویژگی مربوطه مراجعه کنید.

صفات مورد نیاز

این صفات و دستورات، در صورت وجود برای دستگاه شما، مورد نیاز هستند. اگر دستگاه شما از این ویژگی ها پشتیبانی نمی کند، کد خطای functionNotSupported را در پاسخ QUERY یا EXECUTE وارد کنید. برای اطلاعات بیشتر به خطاها و استثناها مراجعه کنید.

این ویژگی‌ها در صورت وجود برای دستگاه شما توصیه می‌شوند. با این حال، شما آزاد هستید که تمام ویژگی‌های موجود را با هم ترکیب کنید تا به بهترین نحو با عملکرد محصول موجود خود مطابقت داشته باشد.

الزامات کیفیت

 • تأخیر: باید کمتر یا مساوی 2500 میلی‌ثانیه باشد.
 • قابلیت اطمینان: باید بیشتر یا مساوی 97 درصد باشد.

دستگاه نمونه: تخت ساده

این بخش شامل بارهای هدف نمونه است که یک "تخت" مشترک را بر اساس نوع دستگاه و ویژگی های بالا نشان می دهد. اگر ویژگی‌هایی را در پیاده‌سازی خود اضافه یا حذف می‌کنید، پاسخ‌های خود را متناسب با آن تغییر دهید تا آن تغییرات را منعکس کند.

نمونه پاسخ SYNC

درخواست
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
واکنش
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.BED",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Modes"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple bed"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "availableModes": [
      {
       "name": "massage_key",
       "name_values": [
        {
         "name_synonym": [
          "Massage"
         ],
         "lang": "en"
        }
       ],
       "settings": [
        {
         "setting_name": "lumbar_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Back",
            "Middle"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        },
        {
         "setting_name": "head_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Head",
            "Neck"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        }
       ],
       "ordered": true
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

نمونه پاسخ QUERY

درخواست
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
واکنش
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentModeSettings": {
     "massage_key": "lumbar_key"
    }
   }
  }
 }
}

نمونه دستورات EXECUTE

SetModes

برای جزئیات بیشتر در مورد پارامترهای فرمان، به مرجع action.devices.traits.Modes مراجعه کنید.

درخواست
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetModes",
        "params": {
         "updateModeSettings": {
          "massage_key": "head_key"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
واکنش
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "currentModeSettings": {
      "massage_key": "head_key"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

خطاهای دستگاه

لیست کامل خطاها و استثناها را ببینید.