Ghi nhật ký trên đám mây để quan trọng

Bạn có thể truy cập vào nhật ký sự kiện cho các công cụ tích hợp của mình từ Google Cloud Logging. Sử dụng Cloud Logging để khám phá nhật ký, tạo chỉ số và cảnh báo hoặc xuất nhật ký sang các ứng dụng khác bằng Google Cloud Pub/Sub.

Ghi nhật ký truy cập

Để truy cập Cloud Logging từ Google Cloud Console, hãy nhấp vào Xem tất cả sản phẩm, sau đó chuyển đến Hoạt động > Ghi nhật ký.

Truy cập Cloud Logging

Bạn có thể quản lý quyền truy cập vào dữ liệu ghi nhật ký thông qua giải pháp Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) của người dùng trong dự án Actions của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các vai trò và quyền đối với việc ghi dữ liệu, hãy xem phần kiểm soát quyền truy cập của tính năng Ghi nhật ký đám mây.

Các mục nhập nhật ký được lưu giữ trong 30 ngày theo chính sách lưu giữ của tính năng Ghi nhật ký đám mây, sau đó được lên lịch xoá. Bạn cũng có thể xoá các mục theo yêu cầu bằng cách sử dụng giao diện Trình khám phá nhật ký.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhật ký hiệu quả trong phần Tìm kiếm nhật ký của Hướng dẫn khắc phục sự cố.

Cloud Logging cung cấp các kiểu tài nguyên sau:

Loại tài nguyên Tên hiển thị Nội dung mô tả Nhãn
assistant_action_project Dự án hành động của Trợ lý Google Vùng chứa cho Dự án Google Cloud được liên kết với một Hành động trên Trợ lý.
  • project_id: Giá trị nhận dạng của dự án hiện tại được liên kết với tài nguyên này, ví dụ: my-project.

Nhật ký thực thi

Bảng dưới đây liệt kê giản đồ của một mục nhập executionLog:

Tài sản Nội dung mô tả
requestId Mã yêu cầu riêng biệt, ví dụ: 5325511189174727525.
latencyMsec Thời gian đã trôi qua trước khi nhận được phản hồi, ví dụ: 6000.
executionType Phương tiện di chuyển dùng cho yêu cầu, ví dụ: CLOUD hoặc MATTER, tuỳ thuộc vào quá trình tích hợp của bạn.
actionType Chỉ báo không bắt buộc về hành động mà người dùng đã thực hiện, ví dụ: QUERY hoặc EXECUTE. Đối với các hành động EXECUTE, hãy bao gồm lệnh được đưa ra để thực hiện cho các trait được hỗ trợ, chẳng hạn như ONOFF_OFF
trait Trait không bắt buộc liên kết với hành động này của người dùng.
deviceTypes Danh sách các loại thiết bị chịu ảnh hưởng của sự kiện này, ví dụ: LIGHT.
isSuccess Liệu yêu cầu có được phản hồi thành công hay không.
fallbackToCloud Liệu yêu cầu có được chuyển đến phương thức thực hiện trên đám mây sau khi xảy ra lỗi từ phương thức thực hiện cục bộ hay không.
statusType Cho biết trạng thái của phản hồi ý định, chẳng hạn như SUCCESS, PENDING hoặc OFFLINE. Đối với phản hồi ERROR, thuộc tính này chứa errorCode do phương thức thực hiện cung cấp.
externalDebugString Thông báo gỡ lỗi chi tiết (không bắt buộc) liên quan đến hành động này của người dùng.
locale Mã ngôn ngữ liên kết với yêu cầu.

Nhật ký loại trừ

Nhà phát triển có thể tạo các quy tắc loại trừ nhật ký bằng cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn nhật ký để tuỳ chỉnh thêm nhật ký theo cách linh hoạt hơn. Trình khám phá nhật ký cũng sử dụng ngôn ngữ truy vấn ghi nhật ký để bạn có thể sử dụng Trình khám phá nhật ký để giúp tạo truy vấn.

Bạn có thể làm theo các bước để tạo bộ lọc loại trừ trong hướng dẫn này (định cấu hình bộ lọc loại trừ cho bồn lưu trữ _Default).

Chỉ số dựa trên nhật ký

Nhà phát triển có thể dùng chỉ số dựa trên nhật ký để theo dõi và phân tích các mẫu trong nhật ký của mình. Bạn cũng có thể tạo biểu đồ tuỳ chỉnhthiết lập cảnh báo về các chỉ số dựa trên nhật ký.

Để bắt đầu sử dụng các chỉ số dựa trên nhật ký cho nhà thông minh, hãy xem bài viết hướng dẫn tạo chỉ số dựa trên nhật ký bộ đếm.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng Ghi nhật ký trên đám mây trong dự án, hãy xem tài liệu sau:

  • Giá: Thông tin chi tiết về các khoản phân bổ và chi phí dư thừa.
  • Hạn mức và giới hạn: Thông tin chi tiết về giới hạn và chính sách giữ lại dữ liệu để ghi nhật ký mức sử dụng.
  • Truy vấn nhật ký nâng cao: Hướng dẫn sử dụng biểu thức nâng cao để truy vấn và phân tích dữ liệu nhật ký.