Giản đồ đặc điểm TransportControl của nhà thông minh

action.devices.traits.TransportControl – Trait này được dùng cho các thiết bị có thể điều khiển việc phát nội dung đa phương tiện (ví dụ: tiếp tục phát nhạc trong khi tạm dừng).

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
transportControlSupportedCommands Mảng

Bắt buộc.

Danh sách các chuỗi mô tả lệnh điều khiển truyền tải được hỗ trợ trên thiết bị này.

[item, ...] Chuỗi

Các lệnh được hỗ trợ.

Các giá trị được hỗ trợ:

CAPTION_CONTROL
NEXT
PAUSE
PREVIOUS
RESUME
SEEK_RELATIVE
SEEK_TO_POSITION
SET_REPEAT
SHUFFLE
STOP

Ví dụ

Thiết bị hỗ trợ lệnh phát

{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "NEXT",
  "PREVIOUS",
  "PAUSE",
  "STOP",
  "RESUME"
 ]
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Không có.

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.mediaStop

Tạm dừng phát nội dung nghe nhìn.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "STOP"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Không có tham số

{
 "command": "action.devices.commands.mediaStop",
 "params": {}
}

action.devices.commands.mediaNext

Chuyển đến mục nội dung đa phương tiện tiếp theo.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "NEXT"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Không có tham số

{
 "command": "action.devices.commands.mediaNext",
 "params": {}
}

action.devices.commands.mediaPrevious

Chuyển về mục nội dung đa phương tiện trước.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "PREVIOUS"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Không có tham số

{
 "command": "action.devices.commands.mediaPrevious",
 "params": {}
}

action.devices.commands.mediaPause

Tạm dừng phát nội dung nghe nhìn.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "PAUSE"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Không có tham số

{
 "command": "action.devices.commands.mediaPause",
 "params": {}
}

action.devices.commands.mediaResume

Tiếp tục phát nội dung nghe nhìn.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "RESUME"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Không có tham số

{
 "command": "action.devices.commands.mediaResume",
 "params": {}
}

action.devices.commands.mediaSeekRelative

Tua đến vị trí tương đối.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "SEEK_RELATIVE"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
relativePositionMs Số nguyên

Bắt buộc.

Mili giây của số tiến (int dương) hoặc lùi (int âm) để tìm kiếm.

Ví dụ

Tua đi một thập kỷ

{
 "command": "action.devices.commands.mediaSeekRelative",
 "params": {
  "relativePositionMs": 10000
 }
}

Tua lùi hàng chục giây

{
 "command": "action.devices.commands.mediaSeekRelative",
 "params": {
  "relativePositionMs": -10000
 }
}

action.devices.commands.mediaSeekToPosition

Tua đến vị trí tuyệt đối.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "SEEK_TO_POSITION"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
absPositionMs Số nguyên

Bắt buộc.

Mili giây của vị trí tuyệt đối cần tìm.

Ví dụ

Tìm kiếm đến 30 giây

{
 "command": "action.devices.commands.mediaSeekToPosition",
 "params": {
  "absPositionMs": 30000
 }
}

action.devices.commands.mediaRepeatMode

Đặt chế độ phát lặp lại.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "SET_REPEAT"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
isOn Boolean

Bắt buộc.

True để bật chế độ lặp lại, false để tắt chế độ lặp lại.

isSingle Boolean

(Mặc định: false)

Nếu được chỉ định, thì true có nghĩa là bật chế độ lặp lại một mục, false có nghĩa là bật chế độ lặp lại thông thường (ví dụ: danh sách phát).

Ví dụ

Bật chế độ lặp lại

{
 "command": "action.devices.commands.mediaRepeatMode",
 "params": {
  "isOn": true
 }
}

Tắt chế độ lặp lại

{
 "command": "action.devices.commands.mediaRepeatMode",
 "params": {
  "isOn": false
 }
}

Lặp lại một bản âm thanh

{
 "command": "action.devices.commands.mediaRepeatMode",
 "params": {
  "isOn": true,
  "isSingle": true
 }
}

action.devices.commands.mediaShuffle

Phát ngẫu nhiên danh sách phát hiện tại.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "SHUFFLE"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Không có tham số

{
 "command": "action.devices.commands.mediaShuffle",
 "params": {}
}

action.devices.commands.mediaClosedCaptioningOn

Bật phụ đề.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "CAPTION_CONTROL"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Mô tả
closedCaptioningLanguage Chuỗi

Ngôn ngữ vùng miền cho phụ đề chi tiết.

userQueryLanguage Chuỗi

Ngôn ngữ hoặc khu vực dành cho truy vấn của người dùng.

Ví dụ

Bật phụ đề chi tiết bằng tiếng Anh

{
 "command": "action.devices.commands.mediaClosedCaptioningOn",
 "params": {
  "closedCaptioningLanguage": "en"
 }
}

Bật phụ đề chi tiết bằng tiếng Hàn

{
 "command": "action.devices.commands.mediaClosedCaptioningOn",
 "params": {
  "closedCaptioningLanguage": "ko-KR"
 }
}

Bật phụ đề chi tiết bằng tiếng Hàn với cụm từ tìm kiếm của người dùng bằng tiếng Anh (Mỹ)

{
 "command": "action.devices.commands.mediaClosedCaptioningOn",
 "params": {
  "closedCaptioningLanguage": "ko-KR",
  "userQueryLanguage": "en-US"
 }
}

action.devices.commands.mediaClosedCaptioningOff

Tắt phụ đề.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "transportControlSupportedCommands": [
  "CAPTION_CONTROL"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Tắt phụ đề chi tiết

{
 "command": "action.devices.commands.mediaClosedCaptioningOff",
 "params": {}
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.