Giản đồ đặc điểm LightEffects đối với nhà thông minh

action.devices.traits.LightEffects – Đặc điểm này thuộc về các thiết bị có thể hỗ trợ các lệnh chiếu sáng phức tạp nhằm thay đổi trạng thái, chẳng hạn như lặp lại các màu sắc.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
defaultColorLoopDuration Số nguyên

(Mặc định: 1800)

Thời lượng mặc định, tính bằng giây, cho hiệu ứng được kích hoạt bởi lệnh action.devices.commands.ColorLoop.

defaultSleepDuration Số nguyên

(Mặc định: 1800)

Thời lượng mặc định, tính bằng giây, cho hiệu ứng được kích hoạt bởi lệnh action.devices.commands.Sleep.

defaultWakeDuration Số nguyên

(Mặc định: 1800)

Thời lượng mặc định, tính bằng giây, cho hiệu ứng được kích hoạt bởi lệnh action.devices.commands.Wake.

supportedEffects Mảng

Bắt buộc.

Danh sách các hiệu ứng mà thiết bị hỗ trợ.

[item, ...] Chuỗi

Hiệu ứng được hỗ trợ.

Các giá trị được hỗ trợ:

colorLoop
Phát ngẫu nhiên nhiều màu.
sleep
Giảm dần độ sáng và điều chỉnh nhiệt độ màu trong một khoảng thời gian (không bắt buộc).
wake
Tăng dần độ sáng và điều chỉnh nhiệt độ màu trong một khoảng thời gian (không bắt buộc).

Ví dụ

Hiệu ứng vòng lặp màu hỗ trợ thiết bị.

{
 "supportedEffects": [
  "colorLoop"
 ]
}

Thiết bị hỗ trợ hiệu ứng giấc ngủ/thức.

{
 "defaultSleepDuration": 300,
 "defaultWakeDuration": 600,
 "supportedEffects": [
  "sleep",
  "wake"
 ]
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Mô tả
activeLightEffect Chuỗi

Hiệu ứng ánh sáng hiện đang hoạt động, nếu có. Một trong số supportedEffects.

Các giá trị được hỗ trợ:

colorLoop
sleep
wake
lightEffectEndUnixTimestampSec Số nguyên

Dấu thời gian Unix khi hiệu ứng dự kiến kết thúc nếu hiệu ứng này tự kết thúc.

Ví dụ

Hiện thiết bị của tôi đang bị ảnh hưởng như thế nào?

{
 "activeLightEffect": "colorLoop"
}

Hiện thiết bị của tôi đang bị ảnh hưởng như thế nào?

{
 "activeLightEffect": "sleep",
 "lightEffectEndUnixTimestampSec": 1595286869
}

Hiện không có hiệu ứng ánh sáng nào hoạt động.

{}

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.ColorLoop

Yêu cầu thiết bị chuyển đổi qua một nhóm màu.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "supportedEffects": [
  "colorLoop"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
duration Số nguyên

Thời lượng cho lệnh lặp lại màu, tính bằng giây.

Ví dụ

Chiếu màu liên tục trong 60 phút.

{
 "command": "action.devices.commands.ColorLoop",
 "params": {
  "duration": 3600
 }
}

action.devices.commands.Sleep

Giảm dần độ sáng của thiết bị và điều chỉnh nhiệt độ màu trong một khoảng thời gian (không bắt buộc).

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "supportedEffects": [
  "sleep"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
duration Số nguyên

Thời lượng của lệnh ngủ, tính bằng giây.

Ví dụ

Đặt đèn ngủ trong 60 phút.

{
 "command": "action.devices.commands.Sleep",
 "params": {
  "duration": 3600
 }
}

action.devices.commands.StopEffect

Dừng hiệu ứng ánh sáng hiện tại.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Dừng hiệu ứng đèn của tôi.

{
 "command": "action.devices.commands.StopEffect",
 "params": {}
}

action.devices.commands.Wake

Tăng dần độ sáng của thiết bị và điều chỉnh nhiệt độ màu trong một khoảng thời gian (không bắt buộc).

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "supportedEffects": [
  "wake"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
duration Số nguyên

Thời lượng cho lệnh đánh thức, tính bằng giây.

Ví dụ

Để đèn bật trong 60 phút.

{
 "command": "action.devices.commands.Wake",
 "params": {
  "duration": 3600
 }
}

Mô phỏng hiệu ứng ánh sáng

Nếu thiết bị triển khai trait Brightness nhưng không triển khai trait LightEffects, thì nền tảng sẽ hỗ trợ các hiệu ứng "ngủ" và "thức" được mô phỏng mà không cần thêm mã. Nền tảng này mô phỏng các hiệu ứng bằng cách gửi một loạt ý định EXECUTE.

Cách phát âm mẫu

de-DE

 • Den Aufwacheffekt der Lampen starten.
 • Einschlafmodus im Schlafzimmer aktivieren.
 • synchronisiere meine Geräte

en-US

 • Begin the sleep effect on my lights .
 • I want you to start wake effect on the lights

es-ES

 • pon la luz de despertarse lentamente durante 45 minutos
 • pon las luces de dormir

fr-FR

 • Allume doucement les lumières .
 • Éteins progressivement les lumières .

hi-IN

 • बेडरूम में धीरे-धीरे रोशनी बढ़ाओ
 • लाइट को स्लीप मोड में डाल दो

it-IT

 • Accendi le luci gradualmente
 • Avvia le luci per dormire

ja-JP

 • ライト を徐々に明るくなる設定にして
 • 照明 を少しずつ暗くして

ko-KR

 • 안방 전등 기상 모드 시작해
 • 조명 에서 수면 모드 실행

nl-NL

 • Dim de lichten langzaam.
 • Laat mijn lamp langzaam feller worden.

pt-BR

 • Acenda lentamente as luzes do quarto por 1 hora .
 • Ativa as luzes de despertar no quarto dos miudos .
 • Iniciar o modo dormir por 1 hora nas luzes do quarto .
 • Liga a função adormecer das luzes .

sv-SE

 • Starta insomningsläge på lamporna
 • Tänd lamporna långsamt

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.