با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
Home Developer Samples نمونه برنامه‌ها و کدهایی هستند که نحوه پیاده‌سازی عملکردهای رایج در اکوسیستم Google Home را نشان می‌دهند. آنها همچنین می توانند به عنوان نقطه شروع برای توسعه برنامه های کاربردی خود استفاده شوند.