Witamy w Google Home Developer Center – nowym miejscu, gdzie możesz dowiedzieć się, jak tworzyć inteligentne działania domowe. Uwaga: nadal będziesz tworzyć działania w konsoli Actions.

Plac zabaw Google Home

Pakiet SDK urządzenia

Google Home Playground to aplikacja internetowa umożliwiająca symulowanie projektu inteligentnego domu przez symulowanie wirtualnego domu z konfigurowalnymi typami urządzeń. Google Home Playground pozwala tworzyć urządzenia wirtualne, modyfikować atrybuty i stany urządzeń, wyświetlać je w usłudze Google Home Graph oraz importować lub eksportować konfiguracje urządzeń.

Dokończ łączenie konta

Aby korzystać z Google Home Playground, zalecamy najpierw połączenie narzędzia z kontem. Otwórz na telefonie aplikację Google Home app (GHA) i przejdź proces łączenia kont:

 1. Kliknij ikonę plusa (+) w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Skonfiguruj urządzenie > Współpracuje z Google.
 3. Wyszukaj akcję zatytułowaną Google Home Playground.
 4. Wybierz działanie, a GHA przekieruje Cię na stronę logowania. Kliknij Zaloguj się przez Google i wybierz swoje konto.
 5. Kliknij przycisk Autoryzuj, aby autoryzować połączenie kont.
Ilustracja przedstawiająca proces łączenia konta aplikacji Google Home na potrzeby łączenia Google Home Playground.

Po połączeniu kont na urządzeniu GHA pojawi się zestaw domyślnych urządzeń wirtualnych, z których możesz korzystać.

Ta ilustracja pokazuje domyślną listę urządzeń, która jest wypełniana, gdy użytkownik połączy Google Play Playground ze swoim kontem.

Logowanie się

Uruchom aplikację Google Home Playground, klikając przycisk poniżej:

Uruchamianie Playground

Kliknij Zaloguj się przez Google. Aby dokończyć łączenie konta, zaloguj się na konto, którego używasz w GHA.

Ta wartość pokazuje początkowy stan Google Play Playground i wyróżnia przycisk logowania w prawym górnym rogu.

Gdy się zalogujesz, Google Home Playground pokaże urządzenia wirtualne zapisane w usłudze Home Graph.

Ilustracja pokazująca listę urządzeń, informacje o urządzeniu i obszar logów w domyślnym widoku Google Home Playground.

Interfejs internetowy składa się z 3 paneli:

 • Lista urządzeń pokazuje wszystkie urządzenia wirtualne. Możesz wybrać konkretne urządzenie wirtualne, aby wyświetlić dotyczące go informacje i utworzyć urządzenia wirtualne w tym panelu.
 • Informacje z urządzenia – informacje o wybranym urządzeniu wirtualnym. Możesz też edytować te informacje i usunąć wybrane urządzenie wirtualne za pomocą panelu.
 • Obszar logów zawiera logi interakcji między Google Home Playground a Home Graph. Możesz rozwinąć logi, aby zbadać ładunki żądań i odpowiedzi na potrzeby rozwiązywania problemów.

Urządzenie wirtualne

Wyświetlanie informacji o urządzeniu wirtualnym

W panelu Lista urządzeń wybierz urządzenie wirtualne, które chcesz wyświetlić. W panelu Informacje o urządzeniu informacje będą podzielone na 5 kart:

 • Informacje podstawowe: właściwości najwyższego poziomu urządzenia, w tym typ, identyfikator i nazwa urządzenia.
 • Cechy: obsługiwane cechy urządzenia.
 • Atrybuty: atrybuty urządzenia.
 • Stany: wszystkie stany urządzeń.
 • SUV: konfiguracja dodatkowej weryfikacji użytkownika urządzenia.

Edytuj informacje o urządzeniu wirtualnym

Oprócz informacji o urządzeniu wirtualnym możesz też edytować bezpośrednio w nim informacje zapisane na platformie Home Graph za pomocą panelu Informacje o urządzeniu.

Modyfikuj obsługiwane cechy

 1. Wybierz kartę Traity i kliknij przycisk Edit (Edytuj).
 2. W wyskakującym okienku widoczne są obecnie obsługiwane cechy urządzenia i cechy dostępne do dodania. Za pomocą przycisków strzałek (arrow_forward/arrow_back) możesz dodawać lub usuwać obsługiwane cechy urządzenia.
 3. Po zaktualizowaniu obsługiwanych cech kliknij Zapisz, a zaktualizowane cechy zostaną zastosowane do Home Graph.
 4. Najnowsze informacje o cechach możesz zobaczyć w obszarze dziennika.
Ten rysunek pokazuje narzędzie do dodawania i usuwania obsługiwanych cech na wybranym urządzeniu w Google Home Playground.

Modyfikowanie atrybutów urządzenia

 1. Wybierz kartę Informacje podstawowe/atrybuty i edytuj atrybut cech obsługiwanych przez urządzenie.
 2. Po zakończeniu edytowania naciśnij Enter, a zmiany atrybutów zostaną zastosowane do elementu Home Graph.
 3. Zaktualizowane atrybuty możesz wyświetlić w obszarze dziennika.

Modyfikowanie stanów urządzenia

 1. Wybierz kartę Stany Zjednoczone i edytuj stan bezpośrednio. Zmiany stanu zostaną zastosowane do Home Graph.
 2. Modyfikacje stanu możesz wyświetlić w obszarze logu.

Dodawanie dodatkowej weryfikacji użytkownika do urządzenia wirtualnego

Możesz dodać SUV-a do urządzeń wirtualnych i skonfigurować typ wyzwania oraz odpowiadające mu zachowanie na każdym urządzeniu.

Skonfiguruj SUV-a na urządzeniu

 1. W panelu Lista urządzeń wybierz urządzenie wirtualne, które chcesz skonfigurować.
 2. W panelu Informacje o urządzeniu wybierz kartę SUV i skonfiguruj te ustawienia:
  • Włączone: czy SUV jest włączony czy wyłączony (bez testu) na urządzeniu.
  • Typ testu zabezpieczającego: czy SUV wymaga wyraźnego potwierdzenia (ackNeeded) czy osobistego numeru identyfikacyjnego (pinNeeded).
  • Kod PIN: prawidłowy kod PIN.
  • Obsługa nieprawidłowego kodu PIN: jeśli kod PIN jest nieprawidłowy, zapytaj użytkownika ponownie, a jeśli nie, wybierz błąd.
Ilustracja przedstawiająca narzędzie do włączania dodatkowych funkcji weryfikacji użytkownika na wybranym urządzeniu w Google Play Playground.

Identyfikowanie urządzeń obsługujących SUV-y

W panelu Lista urządzeń obok każdego urządzenia z obsługą SUV-a pojawi się ikona klucza klucz.

Ta ilustracja przedstawia urządzenia zalecane do włączenia dodatkowej weryfikacji użytkownika.

Poniższa lista cech wymaga SUV-a:

Utwórz nowe urządzenie wirtualne

 1. W panelu Lista urządzeń kliknij Dodaj urządzenie.
 2. W wyskakującym okienku wybierz typ urządzenia i wpisz jego nazwę. Możesz też wybrać wstępnie zdefiniowany zestaw urządzeń.
 3. Gdy wykonasz te czynności, nowe urządzenie zostanie dodane do listy Home Graph.
Ilustracja przedstawiająca narzędzie do dodawania nowego typu urządzenia w Google Home Playground.

Usuwanie urządzenia wirtualnego

 1. W panelu Lista urządzeń wybierz urządzenie, które chcesz usunąć. Następnie w panelu Informacje o urządzeniu wybierz kartę Informacje podstawowe i u dołu kliknij Ikona koszaUsuń urządzenie.
 2. Potwierdź usunięcie urządzenia w wyskakującym okienku.
 3. Po potwierdzeniu usunięcia urządzenia zostanie ono usunięte z: Home Graph.
Ta ilustracja przedstawia narzędzie UX do usuwania typu urządzenia wirtualnego z Google Play Playground.

Importowanie i eksportowanie urządzeń wirtualnych

Aby rozwiązać problemy lub odtworzyć problemy, możesz wyeksportować urządzenia wirtualne w ich stanach do pliku, a następnie udostępnić go innym, aby zaimportować i zreplikować urządzenia wirtualne.

Ilustracja przedstawiająca narzędzie do UX oraz importowania i eksportowania urządzeń wirtualnych w Google Home Playground.

Eksportuj urządzenia wirtualne do pliku

 1. Kliknij , aby wyeksportować urządzenie wirtualne do pliku.
 2. Wpisz nazwę pliku, który chcesz wyeksportować, i kliknij OK.
 3. Gdy wpiszesz nazwę pliku, przeglądarka pobierze plik wyeksportowanych urządzeń wirtualnych.

Importowanie urządzeń wirtualnych z pliku

 1. Kliknij , aby zaimportować z urządzenia pliki wirtualne.
 2. Wybierz plik, który chcesz zaimportować, i kliknij OK.
 3. Gdy potwierdzisz plik do zaimportowania, Google Home Playground zaimportuje urządzenia wirtualne ze stanami z pliku i zaktualizuje informacje oraz stany zaimportowanych urządzeń w Home Graph.

Sprawdzanie dzienników interakcji

Gdy korzystasz z urządzeń wirtualnych, Google Home Playground automatycznie stosuje zmianę w Home Graph. Interakcje z Home Graph są rejestrowane w panelu Obszar logu, gdzie możesz rozwinąć każdy wpis, aby sprawdzić żądanie API i ładunki odpowiedzi Home Graph.

Każda pozycja logu jest tablicą JSON zawierającą elementy o tej strukturze:

{
 "uri": string,
 "request": object,
 "response": object
}
Pola Typ Opis
uri string Adres URL wywołania interfejsu API Home Graph.
request object Treść żądania do interfejsu API Home Graph. Format każdej metody znajdziesz w dokumentacji.
response object Treść odpowiedzi Home Graph wywołania interfejsu API. Format każdej metody znajdziesz w dokumentacji.

Wyświetl obsługiwane typy i cechy urządzeń

Ikona znaku zapytania pomocy w prawym górnym rogu wyświetla aktualny typ urządzenia i listę cech obsługiwanych przez Google Home Playground.

Ilustracja przedstawiająca narzędzie do dodawania nowego typu urządzenia w Google Home Playground.

Prześlij opinię i zgłoś problemy

Chętnie poznamy Twoją opinię. Przekaż nam swoją opinię, klikając ikonę uśmiechniętej buźki sentiment_satisfied w prawym górnym rogu lub zgłoś problemy, korzystając z ikony wykrzyknika opinia.

Ilustracja pokazująca ikony umożliwiające przesyłanie opinii i zgłaszanie problemów w Google Home Playground.