Heads up! New Developer Preview programs are rolling out soon. Apply here and be one of the first to try new tools and provide feedback.
Home Developer Center มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณพัฒนา ทดสอบ และรับรองอุปกรณ์และแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานในระบบนิเวศของ Google Home ไม่ว่าคุณจะใช้ Matter หรือ Cloud-to-Cloud เพื่อสร้างอุปกรณ์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราก็มีเครื่องมือสําหรับคุณ