Trình xem biểu đồ chính

Cloud-to-cloud    Local Home SDK    Device SDK

Trình xem Google Home Graph là công cụ kiểm tra trạng thái của các thiết bị trong Home Graph của một người dùng cụ thể. Lớp này lấy dữ liệu từ Home Graph và hiển thị cho bạn, cho phép bạn xác minh dữ liệu được lưu trữ trong đó.

Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra Trạng thái báo cáo bằng cách sử dụng Trình xem Home Graph:

Chuyển đến công cụ Trình xem biểu đồ của Google Home

  1. Đăng nhập vào Google bằng nút ở góc trên cùng bên phải.

  2. Trong trường Mã dự án, hãy nhập giá trị nhận dạng dự án cho Hành động nhà thông minh của bạn rồi nhấp vào nút Đồng bộ hoá:

    Tất cả thiết bị của bạn được liệt kê cùng với thông tin trạng thái của thiết bị. Sau khi danh sách này được điền sẵn, bạn có thể sử dụng nút Sync (Đồng bộ hoá) để làm mới trạng thái của thiết bị.