Tiếng Espressif

ESP32

Ví dụ về hỗ trợ Matter này hoạt động như một loại thiết bị bóng đèn, có khả năng bật/tắt.

Thiết lập ban đầu

 1. Nhân bản Espressif ESP-IDF và xem thẻ v4.4.2:
  mkdir ${HOME}/tools
  cd ${HOME}/tools
  git clone https://github.com/espressif/esp-idf.git
  cd esp-idf
  git checkout v4.4.2
  git submodule update --init
  export IDF_PATH=${HOME}/tools/esp-idf
  ./install.sh
 2. Sao chép và khởi chạy kho lưu trữ connectedhomeip:
  git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
  cd connectedhomeip
  git fetch origin v1.0-branch
  git checkout FETCH_HEAD
  git submodule update --init --recursive
  source ./scripts/activate.sh
 3. Khởi tạo ví dụ:
  cd examples/all-clusters-app/esp32
  source ${IDF_PATH}/export.sh
  Đối với người dùng MacOS, nếu bạn thấy lỗi về phiên bản Bash ở bước này, thì có thể là do Bash được cài đặt sẵn quá cũ. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách chuyển sang zsh: chsh -s /bin/zsh.
 4. Để thiết lập mục tiêu IDF, hãy chạy set-target dựa trên bảng của bạn:
  idf.py set-target esp32
 5. Cập nhật các chế độ cài đặt mẫu:
  idf.py menuconfig
  1. Đặt Bản minh hoạ -> Loại thiết bị vào bảng

Tạo hình ảnh và cài đặt ROM bảng

 1. Tạo ví dụ về Matter:
  idf.py build
 2. Kết nối thiết bị qua USB. Sau đó, hãy chạy lệnh sau để cài đặt ROM ứng dụng minh hoạ trên thiết bị:
  idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash
  Nếu cần, hãy thay thế /dev/ttyUSB0 (Linux) bằng tên chính xác của thiết bị USB cho hệ thống của bạn (chẳng hạn như /dev/tty.SLAB_USBtoUART hoặc /dev/tty.usbserial trên MacOS).
 3. Bảng điều khiển nối tiếp cho thiết bị có sẵn dưới dạng thiết bị USB tty trên máy chủ Linux. Mã này thường có tên là /dev/ttyUSB0, nhưng có thể cao hơn /dev/ttyUSB1 hoặc cao hơn nếu bạn đã cắm các thiết bị nối tiếp USB khác. Bộ ESP32 WROVER cho thấy hai thiết bị USB tty và đây sẽ là bộ thứ hai hiển thị nhật ký thiết bị.

  Để kết nối với thiết bị đầu cuối nối tiếp, hãy dùng công cụ như screen, minicom hoặc chương trình thiết bị đầu cuối nối tiếp mà bạn muốn dùng. Ví dụ: nếu thiết bị đang ở /dev/ttyUSB0:

  screen /dev/ttyUSB0 115200

 4. Cấu hình mạng sẽ vẫn tồn tại trên thiết bị sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất. Để xoá ghi chú đó, bạn chỉ cần chạy:

  idf.py -p /dev/ttyUSB0 erase-flash

Các bước tiếp theo

Sau khi tạo mẫu Matter thành công, hãy tạo một dự án dành cho nhà phát triển.